KUPAONSKA LINIJA GEBERIT SELNOVA

KUPAONSKA LINIJA GEBERIT SELNOVA

Klasična bezvremenost.

AKCIJA NA KOMPLETAN LAGER KERAMIKE OD 30-40%

AKCIJA NA KOMPLETAN LAGER KERAMIKE OD 30-40%

Akcija traje do isteka zaliha!

Stručni dio +Tehničke specifikacije materijala +

ULTRA STOP – lak za zaštitu od sunca

IDENTIFIKACIJA PROIZVODA I PROIZVOĐAČA

Pojedinosti o proizvodu:

Trgovački naziv: ULTRA STOP-lak za zaštitu od sunca

Preporučena svrha primjene: Materijal za zaštitu staklenih površina od IR-VL i UV zraka

 • dvokomponentni lak na bazi alkidne smole.
 • primjenjuje se na sve vrste staklenih površina uz obaveznu upotrebu specijalnog stroja za aplikaciju.
 • kod primjene na polikarbonat, plexy, lexan, akrilne ploče i ostale plastične površine kroz koje prodire sunčeva toplina, može se nanositi prskanjem, kistom i valjkom.
 • postoji u transparentnoj i mat verziji (paleta od 18 boja)
 • brzosušiv
 • u zatvorenom prostoru intenzivan miris koji brzo nestaje
 • izrazito dobra zaštita od UV i IR-VL zraka.
 • zimi dobra toplinska izolacija
 • pakirano u limenim posudama od 4 l ( dostatno za 40 m2) - kod prskanja 15 % otpada.

SASTAV/PODACI O SASTOJCIMA

Kemijske karakteristike proizvoda:

Opis: 3 rastvorno sredstvo nafte

Opasni sastojci:

CAS-Nr.Opis:SadržajJedinicaOznakaR-Oznaka
64742-95-6Aromatska mješavina ugljikovodika u dometu C9-C1035-40%Xn10-37-...38
1330-20-7Ksilol (mješavina izomera)10-15%Xn10-20/21-38

RUKOVANJE I SKLADIŠTENJE

Rukovanje:

Naputci o sigurnoj upotrebi:
Tvorevinu zapaljive i eksplozivne pare upotrebljavati na zraku. Materijal upotrebljavati samo na onim mjestima koja nisu često izložena svjetlu, vatri i ostalim izvorima požara.

Skladištenje:

Osigurati prozračivanje prostorije. Spremnik držati zatvoren.

Poduzeti korake protiv elektrostatskog tovarenja.

Ostali uvjeti skladištenja:

Uvijek držati u originalnim spremnicima. Poštivati upute na etiketi. Skladištiti na temperaturi između 5 i 35 °C, na suhom i dobro prozračnom mjestu. Držati dalje od izvora topline i direktnih sunčevih zraka. Držati dalje od izvora požara.

NADZOR NAD IZLOŽENOŠĆU / OSOBNA ZAŠTITA

Dodatne upute za konstrukciju tehničke osnove

Pobrinuti se za dobro prozračivanje

Sastavni materijal sa radno pokrivenim i nadgledivim granicama:
CAS-Nr.OpisVrstaVrijednostJedinica
64742-95-6Mješavina sintetičke umjetne smole i rastvornog sredstvaodgovara podacima pod točkom V6
Oprema za osobnu zaštitu

Zaštita dišnih organa: preporučuje se

Zaštita očiju: kod slučaja raspršivanja

Zaštita ruku: da

Ostalo: sigurnosne cipele

Dodatne upute:

Navedene vrijednosti su primjenjive kod postavke važeće TRGS900.

Oprema za osobnu zaštitu:

Zaštita dišnih organa: preporučuje se zaštita ruku: nositi zaštitne rukavice.

Kod dužeg ili ponovljenog kontakta: Koristiti dodatnu zaštitnu kremu na površinama kože koje bi mogle kontakt s proizvodom. Obratiti pažnju na preporuke proizvođača.

Zaštita očiju: Nositi naočale za prevenciju prilikom raspršivanja sredstva.

Zaštita tijela: Nakon kontakta površinu kože temeljito isprati.

FIZIKALNA I KEMIJSKA SVOJSTVA

Opis pojave:

Oblik: tekući

Boja: varirajuća-bistra do siva, plava, smeđa, zelena, bijela

Pojedinosti važne za sigurnost:
Vrijednosna jedinicaMetoda
Žarište:>36 CelDIN 53213
Temperatura paljenja:>210 CelDIN 51794
Donja Ex-granicaca. 0,5 Vol.%
Gornja Ex-granicaca 7 Vol %
Parni pritisak na 20 Cel:< 25 mbar
Gustoća na 20 Cel:0,91 g/ccmDIN 53217
Topljivost u vodi:netopljivo
Viskozitet na 18 Cel:26-34 sISO 2431-1984 6 mm
Ispitivanje razlučivanja rastvornog sredstva:< 3 %ADR/RID/GGVS/GGVE
Sadržaj topivih tvari:ca. 40 %

STABILNOST I REAKTIVNOST

Uvjeti koje treba izbjegavati:

Kod primjene preporučenih propisa skladištenja i rukovanja stabilni (vidi točku 7)

Materijali koje treba izbjegavati:

Držati dalje od jako kiselih materijala kao što su oksidacijska sredstva, kako bi se izbjegla egzotermna reakcija.

Opasni proizvodi za rastvaranje: Nema

PODACI O TOKSIČNOSTI

LD50 (oralno, štakori): više od 6800 mg/kg

LD 50 (percutan, zečevi): više od 3400 mg/kg

LC50 (inhalacijski, štakori, 4 sata): više od 10,2 mg/1 (*nehranjiva granica zasićenja)

Neznatna toksičnost kod gutanja, udisanja i kontakta s kožom. Kod gutanja postoji opasnost udisanja u pluća, što može izazvati kemijski Pneumonitis. Slabo nadražuje kožu. Duži ili ponovljeni kontakt s kožom može prouzročiti Dermatitis (ozljedu kože).

EKOLOŠKI PODACI

Mogućnost odvajanja uljnim odstranjivačem. Sastavni materijal topiv u vodi je biološki razgradiv. Kod prodiranja u tlo, postoji opasnost za vode podzemnice. Onečišćenje vode 2. stupnja.

POSTUPANJE S OTPADOM

Proizvod

Preporuka: Ne ispuštati u kanalizaciju.

Oznaka otpatka: Naziv otpatka 080102 stare boje i lakovi i razrjeđivač koji ne sadrži halogenirajuće rastvorno sredstvo.

Nepročišćeno pakiranje:

Preporuka: Prazne spremnike otpremiti na deponij starog željeza za ponovnu upotrebu. Nepotpuno ispražnjeni spremnici su poseban slučaj.

PODACI O PRIJEVOZU

Kopneni transport

ADR/RID-GGVS/E: Klasa 3

Brojka/slovo: 31 c

Kemlerov broj: 30

Opis dobra: materijal za bojanje

IMDG/GGVSee-klasa: 3.3; UN-Nr:1263

EmS-Nr.: 3-05; MFAG: 310

polutant: ne

Tehnički naziv: Thinner/Solvent

ICAO/IATA-klasa: 3; UN/ID-Nr.:1263

Grupa pakiranja: III

EMS-broj: 3-05

Lanac opasnosti: 3

PODACI O PROPISIMA

Obilježje

MAK-lista (1985): odgovara podacima pod točkom Vb.

Opasni radni materijal odgovara odredbi o opasnim materijalima (1986)

Obilježje

Simbol:
R10: zapaljivo

Klasa materijala rastvornog sredstva:

EG-Nr.: 650-001-02-5

CAS-Nr.: 64742-95-6

TA-zrak (1986): Kl. II

VDI 2280 (1985): Kl. 2

Drugačiji propisi, ograničenja. i zabrane odredbe:

Pismene upute M 017 "rastvorno sredstvo" BG kemije paziti!

R-brojevi:

10 zapaljivo

20/21 opasno za zdravlje prilikom udisanja i dodira s kožom

37/38 nadražuje dišne organe i kožu


Izvor: ULTRA STOP d.o.o.

ULTRA STOP d.o.o.

Tel: 01/ 55 15 724

KONTAKT OSOBA

g. Željko Golojuh; 098/ 27 96 49, 091/ 27 96 499

Pogledajte detaljne kontakte

www.ultrastop.hr

LOKACIJE I DOSTUPNOST

Pogledajte lokacije na karti

Prodaja i dostava na području cijele Hrvatske, Austrije, BiH, Slovenije, Srbije, Kosova, Makedonije, Crne Gore, Italije, Mađarske, Češke, Slovačke, Poljske, Rumunjske i Bugarske.

Vezane vrste materijala

 1. Premazi

Ostale vrste materijala

 1. Aditivi
 2. Beton
 3. Betonski proizvodi
 4. Brtvila
 5. Čelične konstrukcije
 6. Cijevi i cijevni sustavi
 7. Dimnjaci
 8. Dizala i platforme
 9. Drvena građa
 10. Drvobetonski proizvodi
 11. Fasade
 12. Fuge
 13. Geosintetici
 14. Gips ploče i pribor, suha gradnja
 15. Građevna limarija
 16. Grijanje
 17. Hale
 18. Hidroizolacija
 19. Hlađenje
 20. Hortikultura
 21. Impregnacije
 22. Kamen i kameni materijali
 23. Kontejneri
 24. Krovovi i krovni pokrovi
 25. Kupaonske instalacije
 26. Ljepila
 27. Montažne kuće
 28. Mortovi, špricevi i mase
 29. Obrada zraka
 30. Ogradni sustavi
 31. Oplate
 32. Opskrba vodom i odvodnja, vodoinstalacije
 33. Plinske instalacije i plinovodi
 34. Podovi
 35. Pročišćivači otpadnih voda
 36. Protupožarna izolacija
 37. Rasvjeta
 38. Solarni sustavi
 39. Specijalni betoni
 40. Staklena opeka
 41. Stropovi
 42. Stupovi
 43. Toplinska izolacija
 44. Travne rešetke
 45. Ventilacija
 46. Zaštita izolacije
 47. Zaštita od insekata i prašine
 48. Zaštita od sunca i pogleda
 49. Žbuke
 50. Zvučna izolacija