VODIČ KROZ DOKUMENTACIJU ZA GRADNJU MONTAŽNE KUĆE

VODIČ KROZ DOKUMENTACIJU ZA GRADNJU MONTAŽNE KUĆE

DOMUSplus d.o.o.

ISKORISTITE TRENUTNE POGODNOSTI DO 15% NA LOŽIŠTA PALAZZETTI

ISKORISTITE TRENUTNE POGODNOSTI DO 15% NA LOŽIŠTA PALAZZETTI

Akcija traje do isteka zaliha!

Zabrana rada postrojenja i/ili obavljane djelatnosti

Napomena: Svi navodi su u izvornom obliku preuzeti iz Zakona o zaštiti okoliša (NN 110/07), te se internet portal webgradnja.hr odriče svake odgovornosti nastale korištenjem dolje navedenog teksta.

Više: Pregled po poglavljima

2. Inspekcijski nadzor

Zabrana rada postrojenja i/ili obavljane djelatnosti

Članak 198.

(1) U provedbi koordiniranog inspekcijskog nadzora inspektor rješenjem naređuje tvrtki, odnosno operateru zabranu rada postrojenja i/ili obavljanje djelatnosti, ako utvrdi da:

 • nije ishodila objedinjene uvjete zaštite okoliša u dijelu uporabne dozvole,
 • nije produljila rok važenja uporabne dozvole u dijelu objedinjenih uvjeta zaštite okoliša,
 • je izvršila promjenu, odnosno rekonstrukciju postrojenja bez izmjene i/ili dopune uporabne dozvole, odnosno objedinjenih uvjeta zaštite okoliša,
 • ne ispunjava propisane standarde kakvoće zaštite okoliša ili tehničke standarde zaštite okoliša za pogone, uređaje, odgovarajuću opremu, proizvodne postupke i određene proizvode kojima se može prouzročiti rizik ili opasnost za okoliš.

(2) U slučaju iz stavka 1. ovoga članka inspektor će prije donošenja rješenja iz stavka 1. ovoga članka pečaćenjem na licu mjesta zatvoriti prostorije, prostore, odnosno pristup u prostor, u kojima nadzirana osoba obavlja određenu djelatnost i onemogućiti joj korištenje postrojenja i opreme i drugih sredstava za rad.

(3) U provedbi koordiniranoga inspekcijskog nadzora inspektor rješenjem naređuje tvrtki, odnosno operateru privremenu zabranu rada postrojenja, odnosno njegovog dijela i opreme, i/ili obavljanja djelatnosti na rok do šest mjeseci, ako utvrdi:
a) da nije pribavila studiju o procjeni utjecaja zahvata na okoliš,
b) da nije podnijela zahtjev za ishođenje objedinjenih uvjeta zaštite okoliša, odnosno produljenje roka važenja uporabne dozvole u dijelu objedinjenih uvjeta zaštite okoliša,
c) značajno povećanje količine ili izmjene svojstva ili fizičkog oblika prisutne opasne tvari ili promjene u proizvodnom procesu u kojem se ta tvar koristi.

(4) Rješenjem iz stavka 1. i 3. ovoga članka inspektor naređuje tvrtki, odnosno operateru i mjere za otklanjanje utvrđenih posljedica onečišćenja okoliša, rok u kojem je dužna provesti te mjere, određuje način izvršenja inspekcijskog rješenja putem druge osobe te ujedno upozorava tvrtku, odnosno operatera da će se izvršenju naređenih mjera pristupiti najkasnije u roku od trideset dana od dana utvrđenja da tvrtka, odnosno operater nije postupila prema naređenom u rješenju.

(5) Rješenjem iz stavka 3. podstavka 1. i 2. ovoga članka inspektor upozorava tvrtku, odnosno operatera da u slučaju proteka roka od šest mjeseci od dana kada je rješenje postalo izvršno, a da tvrtka, odnosno operater ne ishodi objedinjene uvjete zaštite okoliša, odnosno produljenje roka važenja uporabne dozvole u dijelu objedinjenih uvjeta zaštite okoliša, zabrana rada postrojenja, odnosno njegovog dijela i opreme, i/ili obavljanja djelatnosti, prestaje biti privremena.

Više: Pregled po poglavljima

Vezana poglavlja

 1. Obavljanje poslova inspekcijskog nadzora (NN 110/07)
 2. Uvjeti za obavljanje poslova inspekcijskog nadzora (NN 110/07)
 3. Službena iskaznica i znak (NN 110/07)
 4. Način obavljanja inspekcijskog nadzora
 5. Ovlasti inspektora (NN 110/07)
 6. Obveze nadziranih osoba (NN 110/07)
 7. Predmet inspekcijskog nadzora
 8. Inspekcijski postupak (NN 110/07)
 9. Stranka u inspekcijskom postupku (NN 110/07)
 10. Nepoznati onečišćivač
 11. Inspekcijsko rješenje (NN 110/07)
 12. Hitne mjere (NN 110/07)
 13. Mjera pečaćenja
 14. Zaključak o obustavi postupka izvršenja (NN 110/07)
 15. Pravo na žalbu i upravni spor (NN 110/07)
 16. Inspekcijske mjere
 17. Zabrana rada postrojenja i/ili obavljane djelatnosti
 18. Otklanjanje nepravilnosti (NN 110/07)
 19. Privremena zabrana obavljanja radnji u proizvodnom procesu i zabrana postupanja s opasnim tvarima
 20. Poduzimanje mjera u slučaju nesreće
 21. Otklanjanje nepravilnosti i/ili nezakonitosti u dokumentima održivog razvitka i zaštite okoliša
 22. Izrada dokumenata i instrumenta zaštite okoliša
 23. Provedba mjera zaštite okoliša i praćenja stanja okoliša
 24. Oduzimanje znaka zaštite okoliša
 25. Oduzimanje suglasnosti za obavljanje stručnih poslova zaštite okoliša
 26. Obustava izvođenja radova
 27. Privremeno oduzimanje i prestanak važenja uporabne dozvole
 28. Ukidanje uporabne dozvole po pravu nadzora
 29. Izvršenje inspekcijskog rješenja (NN 110/07)
 30. Godišnje izvješće o radu
 31. Javnost u obavljanju inspekcijskog nadzora
 32. Prekršajne i kaznene prijave