VODIČ KROZ DOKUMENTACIJU ZA GRADNJU MONTAŽNE KUĆE

VODIČ KROZ DOKUMENTACIJU ZA GRADNJU MONTAŽNE KUĆE

DOMUSplus d.o.o.

AKCIJA NA KOMPLETAN LAGER KERAMIKE OD 30-40%

AKCIJA NA KOMPLETAN LAGER KERAMIKE OD 30-40%

Akcija traje do isteka zaliha!

Tijela zavoda

Napomena: Svi navodi su u izvornom obliku preuzeti iz Zakona o prostornom uređenju i gradnji (NN 76/07), te se internet portal webgradnja.hr odriče svake odgovornosti nastale korištenjem dolje navedenog teksta.

Više: Pregled po poglavljima

Subjekti prostornoga uređenja (2.1.)

Tijela Zavoda

Članak 32.

Tijela Zavoda su Upravno vijeće Zavoda i ravnatelj Zavoda.

Članak 33.

(1) Upravno vijeće Zavoda upravlja Zavodom.

(2) Upravno vijeće Zavoda ima predsjednika i 4 člana.

(3) Predsjednika i članove Upravnog vijeća Zavoda imenuje i razrješava ministar.

(4) Predsjednik Upravnog vijeća Zavoda je predstavnik Ministarstva.

(5) Predsjednik i članovi Upravnog vijeća Zavoda imenuju se na četiri godine. Iste osobe mogu biti ponovno imenovane za člana Upravnog vijeća Zavoda.

Članak 34.

Upravno vijeće Zavoda ima sljedeće zadaće:

 • donosi Statut Zavoda uz suglasnost Vlade,
 • donosi poslovnik o svom radu,
 • donosi godišnji program rada Zavoda uz suglasnost ministra i prati njegovo izvršavanje,
 • donosi financijski plan Zavoda uz suglasnost ministra i godišnji obračun,
 • donosi opće akte Zavoda,
 • predlaže ministru imenovanje referentnih centara za praćenje stanja u prostoru u pojedinim gospodarskim sektorima,
 • donosi odluke o stjecanju, opterećenju i otuđenju nekretnina u vlasništvu Zavoda ili druge imovine do iznosa utvrđenog Statutom, samostalno, a iznad toga iznosa uz suglasnost Vlade,
 • raspisuje javni natječaj za izbor ravnatelja Zavoda te imenuje i razrješava ravnatelja Zavoda,
 • odlučuje o drugim pitanjima utvrđenim ovim Zakonom i Statutom Zavoda, kao i o drugim pitanjima koja se odnose na upravljanje Zavodom, a za koje nije propisana nadležnost ravnatelja.

Članak 35.

(1) Ravnatelj je voditelj poslovanja Zavoda.

(2) Ravnatelj Zavoda se imenuje na vrijeme od četiri godine. Ista osoba može biti ponovno imenovana za ravnatelja.

(3) Ravnatelj zastupa i predstavlja Zavod.

(4) Ravnatelj Zavoda za svoj rad odgovara Upravnom vijeću Zavoda i ministru.

(5) Uvjeti koje mora ispunjavati, način izbora, poslovi i ovlasti ravnatelja Zavoda, utvrđuju se Statutom Zavoda.

Članak 36.

Statutom Zavoda utvrđuju se osobito ovlasti i način odlučivanja ravnatelja, osnove unutarnjeg ustrojstva Zavoda, način raspolaganja sredstvima, način ostvarivanja javnosti rada, te druga pitanja za koje je ovim Zakonom i/ili posebnim propisom određeno da se uređuju statutom.

Članak 37.

(1) Sredstva za obavljanje djelatnosti Zavoda, u skladu s programom rada i financijskim planom Zavoda, osiguravaju se iz državnog proračuna i iz drugih izvora u skladu s ovim Zakonom.

(2) Ako u obavljanju svoje djelatnosti Zavod ostvari dobit, odluku o raspolaganju s dobiti, kao i način snošenja gubitka, donosi Upravno vijeće Zavoda uz suglasnost ministra.

(3) Zavod ne može bez suglasnosti ministra stjecati, otuđiti ili opteretiti nekretnine i drugu imovinu kojom raspolaže, a čija vrijednost prelazi iznos određen Statutom Zavoda.

Više: Pregled po poglavljima

Vezana poglavlja

 1. Obveza osiguranja prostornog uređenja
 2. Aktivna zemljišna politika
 3. Nadležnost jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
 4. Savjet prostornog uređenja
 5. Obavljanje djelatnosti prostornog uređenja
 6. Obavljanje djelatnosti prostornog uređenja za Državu, županije i Grad Zagreb
 7. Hrvatski zavod za prostorni razvoj
 8. Tijela zavoda
 9. Zavodi za prostorno uređenje županija i Grada Zagreba
 10. Pravne osobe i ovlašteni arhitekti koji obavljaju stručne poslove prostornog uređenja
 11. Odgovorni voditelj izrade nacrta prijedloga dokumenta prostornog uređenja