KUPAONSKA LINIJA GEBERIT SELNOVA

KUPAONSKA LINIJA GEBERIT SELNOVA

Klasična bezvremenost.

ISKORISTITE TRENUTNE POGODNOSTI DO 15% NA LOŽIŠTA PALAZZETTI

ISKORISTITE TRENUTNE POGODNOSTI DO 15% NA LOŽIŠTA PALAZZETTI

Akcija traje do isteka zaliha!

Tijela komore

Napomena: Svi navodi su u izvornom obliku preuzeti iz Zakona o Hrvatskoj komori arhitekata i inženjera u graditeljstvu (NN 47/98), te se internet portal webgradnja.hr odriče svake odgovornosti nastale korištenjem dolje navedenog teksta.

Više: Pregled po poglavljima

Tijela Komore

Članak 7.

Tijela Komore jesu Skupština, Upravni odbor, Nadzorni odbor i predsjednik.

Članak 8.

(1) Skupštinu Komore čine izabrani predstavnici strukovnih razreda Komore.

(2) U Skupštini treba biti osigurana razmjerna zastupljenost pojedinih strukovnih razreda, tako da svaki razred ima isti broj predstavnika.

(3) Skupština Komore sastaje se najmanje jednom godišnje, a predsjednik Komore može je sazvati u svako doba ako to zbog rješavanja određenih pitanja, pisano zatraži Upravni odbor Komore, koji razred Komore ili najmanje četvrtina ukupnog članstva Komore. U tom slučaju predsjednik Komore dužan je najkasnije u roku od dvadeset jedan dan sazvati Skupštinu Komore te predložiti dnevni red, koji se dostavlja uz poziv.

(4) Skupština Komore može se održati i donositi pravovaljane odluke ako joj je nazočna većina svih članova.

Članak 9.

(1) Skupština Komore:

 • donosi Statut i druge opće akte određene ovim Zakonom i Statutom,
 • donosi temeljne odrednice za program rada,
 • donosi godišnji proračun i prihvaća izvješće o izvršenju proračuna,
 • odlučuje o visini upisnine i članarine,
 • odlučuje o raspisivanju izbora te provodi imenovanja i razrješenja u skladu sa Statutom,
 • donosi poslovnik o radu Skupštine,
 • donosi Kodeks strukovne etike ovlaštenih arhitekata i inženjera (u daljnjem tekstu: Kodeks strukovne etike),
 • odgovara na sva pitanja koja joj uputi Upravni odbor,
 • obavlja i druge poslove utvrđene ovim Zakonom i Statutom.

(2) Odluku o visini upisnine i članarine Skupština donosi nakon prethodno pribavljene suglasnosti Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i stanovanja.

Članak 10.

(1) Upravni odbor čine tri člana svakoga strukovnog razreda te predsjednici razreda i njihovi zamjenici.

(2) Predsjednici razreda i njihovi zamjenici članovi su Upravnog odbora po položaju.

(3) Predsjednik Komore može u svako doba sazvati Upravni odbor Komore. Ako Nadzorni odbor Komore, predsjednik kojega strukovnog razreda ili najmanje četvrtina članova Upravnog odbora Komore pisano to zatraži, navodeći pitanja koja je potrebno riješiti, predsjednik Komore dužan je u roku od petnaest dana sazvati Upravni odbor.

Članak 11.

Upravni odbor Komore:

 • provodi odluke i zaključke Skupštine,
 • utvrđuje prijedloge Statuta i drugih akata koje donosi Skupština,
 • predlaže odluke, zaključke i stajališta, te daje mišljenja o pitanjima o kojima će Skupština raspravljati,
 • utvrđuje i usklađuje interese članova,
 • rješava sva pitanja koja nisu stavljena u djelokrug kojem drugom tijelu i
 • obavlja i druge poslove utvrđene Statutom.

Članak 12.

(1) Nadzorni odbor ima predsjednika i dva člana, koje bira Skupština.

(2) U Nadzorni odbor ne mogu biti birani članovi Skupštine i Upravnog odbora.

Članak 13.

(1) Nadzorni odbor nadzire:

 • provođenje Statuta i drugih općih akata Komore te ostvarivanje prava i ispunjavanje obveza članova Komore,
 • materijalno i financijsko poslovanje Komore i raspolaganje sredstvima Komore,
 • rad stručne službe Komore, u skladu sa Statutom i drugim općim aktima.

(2) Skupština može ovlastiti Nadzorni odbor da obavlja i druge poslove.

Članak 14.

(1) Predsjednika Komore bira Skupština Komore iz reda članova Skupštine.

(2) Predsjednik Komore zastupa Komoru, vodi i nadzire poslovanje, saziva sjednice Skupštine i Upravnog odbora te im predsjeda, provodi odluke i zaključke tijela Komore i odgovoran je za zakonitost rada Komore, a ima i pravo sudjelovati na sjednicama strukovnih razreda bez prava odlučivanja.

Više: Pregled po poglavljima

Vezana poglavlja

 1. Ustrojstvo komore
 2. Tijela komore
 3. Strukovni razredi