VODIČ KROZ DOKUMENTACIJU ZA GRADNJU MONTAŽNE KUĆE

VODIČ KROZ DOKUMENTACIJU ZA GRADNJU MONTAŽNE KUĆE

DOMUSplus d.o.o.

AKCIJA NA KOMPLETAN LAGER KERAMIKE OD 30-40%

AKCIJA NA KOMPLETAN LAGER KERAMIKE OD 30-40%

Akcija traje do isteka zaliha!

Svrha uspostave i način vođenja Informacijskog sustava

Napomena: Svi navodi su u izvornom obliku preuzeti iz Zakona o zaštiti okoliša (NN 110/07), te se internet portal webgradnja.hr odriče svake odgovornosti nastale korištenjem dolje navedenog teksta.

Više: Pregled po poglavljima

Svrha uspostave i način vođenja Informacijskog sustava

Članak 126.

(1) Informacijski sustav zaštite okoliša uspostavlja se sa svrhom cjelovitog upravljanja zaštitom okoliša i/ili pojedinim sastavnicama okoliša odnosno opterećenjima te u svrhu izrade i praćenja provedbe dokumenata održivog razvitka i zaštite okoliša kao i drugih dokumenata koji se takvima podrazumijevaju u skladu s odredbama ovoga Zakona.

(2) Informacijski sustav zaštite okoliša sadrži podatke i informacije o stanju okoliša, opterećenjima i utjecajima na okoliš te odgovorima društva, a osobito:

 • podatke o stanju okoliša i njegovim sastavnicama prikupljene i obrađene u skladu sa ovim Zakonom i posebnim propisima, te Nacionalnom listom pokazatelja,
 • podatke o emisijama onečišćujućih tvari u okoliš iz Registra onečišćavanja,
 • podatke o prirodnim i prostornim obilježjima,
 • podatke o prirodnim pojavama,
 • podatke o prirodnim dobrima i korištenju prirodnih dobara,
 • podatke o područjima koja su posebnim propisima određena kao zaštićena ili ugrožena,
 • podatke o biološkoj raznolikosti,
 • podatke o utjecajima onečišćavanja okoliša na zdravlje ljudi,
 • podatke o otpadu i gospodarenju otpadom,
 • podatke o opasnim tvarima,
 • podatke o industrijskim i ekološkim nesrećama,
 • podatke o onečišćivačima okoliša,
 • podatke o organizacijama u sustavu EMAS,
 • podatke koji su značajni za vrednovanje održivog razvitka,
 • socioekonomske podatke,
 • faktografske, metodološke, dokumentacijske podatke,
 • prostorne podatke,
 • stručne i znanstvene podatke domaćih, stranih i međunarodnih institucija, te
 • mjere politike, planove i programe zaštite okoliša.

Članak 127.

(1) Informacijski sustav zaštite okoliša vodi se kao distributivni informacijski sustav, sastavljen od većeg broja dislociranih, neovisno izrađenih, usklađenih i međusobno povezanih informacijskih sustava tematskih područja i/ili podpodručja.

(2) Referentni centri iz članka 123. ovoga Zakona čine dio distributivnog informacijskog sustava u smislu stavka 1. ovoga članka.

(3) Strukturu, sadržaj, oblik i način rada, način vođenja i održavanja informacijskog sustava zaštite okoliša, metodologije koje se koriste, obveze, način i rokove dostavljanja Agenciji podataka i informacija o okolišu te odgovarajućih izvješća, način upravljanja podacima i informacijama pobliže uređuje Vlada uredbom.

Više: Pregled po poglavljima

Vezana poglavlja

 1. Svrha uspostave i način vođenja Informacijskog sustava
 2. Obveze dostavljanja podataka za informacijski sustav
 3. Registar onečišćavanja okoliša
 4. Izvješćivanje međunarodnih tijela i organizacija