KUPAONSKA LINIJA GEBERIT SELNOVA

KUPAONSKA LINIJA GEBERIT SELNOVA

Klasična bezvremenost.

ISKORISTITE TRENUTNE POGODNOSTI DO 15% NA LOŽIŠTA PALAZZETTI

ISKORISTITE TRENUTNE POGODNOSTI DO 15% NA LOŽIŠTA PALAZZETTI

Akcija traje do isteka zaliha!

Sadržaj dokumenta prostornog uređenja

Napomena: Svi navodi su u izvornom obliku preuzeti iz Zakona o prostornom uređenju i gradnji (NN 76/07), te se internet portal webgradnja.hr odriče svake odgovornosti nastale korištenjem dolje navedenog teksta.

Više: Pregled po poglavljima

Dokumenti prostornog uređenja – Opće odredbe (2.5.1., 2.5.)

Sadržaj dokumenta prostornog uređenja

Članak 58.

(1) Prostorni plan područne (regionalne) i lokalne razine obvezno sadrži tekstualni dio (odredbe za provođenje plana), grafički dio i obvezne priloge.

(2) Obvezni prilozi prostornog plana su:

 • obrazloženje prostornog plana,
 • izvod iz dokumenta prostornog uređenja šireg područja, koji se odnosi na područje obuhvata prostornog plana,
 • stručne podloge, na kojima se temelje prostorno planska rješenja,
 • strateška studija utjecaja na okoliš, kada je to propisano posebnim propisima,
 • popis sektorskih dokumenata i propisa koje je bilo potrebno poštivati u njegovoj izradi te sažetak dijelova tih dokumenata, koji se odnose na sadržaj prostornog plana,
 • zahtjevi i mišljenja iz članka 79. i članka 94. ovoga Zakona,
 • izvješća o prethodnoj i javnoj raspravi,
 • evidencija postupka izrade i donošenja prostornog plana,
 • sažetak za javnost.

(3) Odredbe za provođenje prostornog plana sadrže u obliku pravne norme odvojeno odredbe kojima se uređuju uvjeti za građenje u skladu s kojima se izdaje lokacijska dozvola i rješenje o uvjetima građenja od smjernica za izradu prostornih planova užih područja čija se izrada i donošenje određuje tim planom.

(4) Općine mogu donijeti prostorni plan uređenja smanjenog sadržaja.

(5) Općine iz stavka 3. ovoga članka i smanjeni sadržaj za prostorni plan uređenja općine određuje i propisuje ministar pravilnikom.

(6) Mjerila kartografskih prikaza, standard elaborata prostornih planova i obveznih priloga iz stavka 2. ovoga članka, sadržaj te standarde i obvezne prostorne pokazatelje propisuje ministar pravilnikom.

Više: Pregled po poglavljima

Vezana poglavlja

 1. Dokumenti prostornog uređenja - Opće odredbe
 2. Razine izrade i donošenja dokumenata prostornog uređenja
 3. Namjena dokumenata prostornog uređenja
 4. Zajednički dokumenti prostornog uređenja
 5. Sadržaj dokumenta prostornog uređenja
 6. Financiranje izrade dokumenata prostornog uređenja
 7. Usklađenost i istodobnost izrade dokumenata prostornog uređenja
 8. Evidencija postupka izrade i donošenja dokumenta prostornog uređenja
 9. Dostupnost dokumenta prostornog uređenja
 10. Dostava dokumenata prostornog uređenja