UREĐUJETE POTKROVLJE? PRIJAVITE SE ZA BESPLATNO SAVJETOVANJE!

UREĐUJETE POTKROVLJE? PRIJAVITE SE ZA BESPLATNO SAVJETOVANJE!

Velux Hrvatska d.o.o.

AKCIJA NA KOMPLETAN LAGER KERAMIKE OD 30-40%

AKCIJA NA KOMPLETAN LAGER KERAMIKE OD 30-40%

Akcija traje do isteka zaliha!

Prostorni plan uređenja velikog grada, grada ili općine

Napomena: Svi navodi su u izvornom obliku preuzeti iz Zakona o prostornom uređenju i gradnji (NN 76/07), te se internet portal webgradnja.hr odriče svake odgovornosti nastale korištenjem dolje navedenog teksta.

Više: Pregled po poglavljima

Dokumenti prostornog uređenja u nadležnosti velikog grada, grada ili općine (2.5.4.)

Prostorni plan uređenja velikog grada, grada ili općine

Članak 73.

Prostorni plan uređenja velikog grada, grada ili općine određuje usmjerenja za razvoj djelatnosti i namjenu površina te uvjete za održivi i uravnoteženi razvitak na području velikog grada, grada ili općine.

Sadržaj prostornog plana uređenja velikog grada, grada ili općine

Članak 74.

(1) Prostorni plan uređenja velikog grada, grada ili općine određuje osobito:

 • osnovu naseljenosti uključivo površine naselja, urbanu obnovu postojećih izgrađenih područja te sanaciju degradiranih urbanih i ruralnih područja,
 • razmještaj djelatnosti u prostoru sa smjernicama i prioritetima za postizanje ciljeva prostornog uređenja,
 • osnovu s prikazom poljoprivrednih i šumskih zemljišta, vodnih izvora i vodnogospodarskih sustava, područja mineralnih sirovina, prirodnih i kulturnopovijesnih i krajobraznih vrijednosti te ugroženih područja,
 • osnovu prometne, javne, komunalne i druge infrastrukture,
 • zahvate u prostoru lokalnog značenja,
 • uvjete za provedbu prostornog plana s granicama građevinskih područja.

(2) Prostorni plan uređenja velikog grada, grada ili općine u odredbama za provođenje plana određuje u skladu s namjenom prostora osobito:

 • osnovne pokazatelje namjene površina,
 • uvjete za gradnju u građevinskim područjima naselja i u izdvojenim građevinskim područjima izvan naselja, a osobito uvjete za određivanje građevnih čestica, izgrađenost i iskorištenost zemljišta za zgrade i druge građevine,
 • uvjete za gradnju izvan građevinskih područja,
 • opće uvjete i standarde opremanja zemljišta i obvezno priključivanje građevina na komunalnu i drugu infrastrukturu,
 • uvjete za gradnju jednostavnih građevina,
 • mjere za zaštitu okoliša te očuvanje prirodnih, kulturnopovijesnih i krajobraznih vrijednosti u vezi s planiranjem pojedinih zahvata u prostoru,
 • obveznu izradu prostornih planova užih područja i njihov obuhvat s pripadajućim prometnim površinama koje ih povezuju sa širim područjem,
 • popis i obuhvat važećih detaljnijih prostornih planova koji ostaju na snazi,
 • mjere za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća.

Više: Pregled po poglavljima

Vezana poglavlja

 1. Prostorni plan uređenja velikog grada, grada ili općine
 2. Urbanistički plan uređenja
 3. Detaljni plan uređenja