KUPAONSKA LINIJA GEBERIT SELNOVA

KUPAONSKA LINIJA GEBERIT SELNOVA

Klasična bezvremenost.

KALKULATOR MATERIJALA ZA GRADNJU KUĆE

KONFIGURATOR ZA TUŠ KADE

TREBAM MAJSTORA/PONUDU ZA…

ISKORISTITE TRENUTNE POGODNOSTI DO 15% NA LOŽIŠTA PALAZZETTI

ISKORISTITE TRENUTNE POGODNOSTI DO 15% NA LOŽIŠTA PALAZZETTI

Akcija traje do isteka zaliha!

Predmet inspekcijskog nadzora

Napomena: Svi navodi su u izvornom obliku preuzeti iz Zakona o zaštiti okoliša (NN 110/07), te se internet portal webgradnja.hr odriče svake odgovornosti nastale korištenjem dolje navedenog teksta.

Više: Pregled po poglavljima

2. Inspekcijski nadzor

Predmet inspekcijskog nadzora

Članak 188.

(1) U inspekcijskom nadzoru inspektor nadzire osobe koje su obvezne provoditi mjere i aktivnosti zaštite okoliša, ispunjavanje uvjeta i način rada nadziranih osoba, obavlja izravan uvid u opće i pojedinačne akte, te poduzima mjere određene ovim Zakonom i propisima donesenim na temelju ovoga Zakona, kada to utvrdi potrebnim u cilju sprječavanja i smanjivanja onečišćenja te uklanjanja posljedica onečišćenja okoliša.

(2) U inspekcijskom nadzoru inspektor nadzire osobito:

 • donošenje i provedbu dokumenata održivog razvitka i zaštite okoliša te instrumenata zaštite okoliša,
 • primjenu standarda kakvoće okoliša, odnosno tehničkih standarda zaštite okoliša za određene proizvode, postrojenja, pogone ili uređaje, opremu i proizvodne postupke koji mogu prouzročiti rizik ili opasnost po okoliš,
 • provedbu mjera zaštite okoliša i praćenja stanja okoliša utvrđenih rješenjem o prihvatljivosti zahvata za okoliš iz članka 79. stavka 1. ovoga Zakona,
 • podnošenje zahtjeva postojećih postrojenja iz članka 82. stavka 1. i iz članka 236. ovoga Zakona za izdavanje objedinjenih uvjeta zaštite okoliša,
 • usklađenost rada postojećih postrojenja iz članka 82. stavka 1. i 236. ovoga Zakona s objedinjenim uvjetima zaštite okoliša utvrđenih rješenjem i uporabnom dozvolom,
 • usklađenost primijenjenih tehnika u radu postrojenja iz članka 82. stavka 1. i 236. ovoga Zakona s objedinjenim uvjetima zaštite okoliša utvrđenih rješenjem, odnosno uporabnom dozvolom,
 • značajne promjene u radu ili rekonstrukcije postrojenja iz članka 82. stavka 1. ovoga Zakona, koju operater prijavi da utječe na okoliš,
 • provedbu obveza operatera u vezi izrade i provedbe mjera i aktivnosti iz Izvješća o sigurnosti,
 • ispunjavanje propisanih uvjeta, aktivnosti i sigurnosnih mjera sukladno izdanim suglasnostima za Izvješće o sigurnosti,
 • propisno korištenje znaka zaštite okoliša za proizvode, procese ili usluge,
 • dostavljanje propisanih podataka i izvješća za potrebe informacijskog sustava zaštite okoliša,
 • dostavljanje izvješća o provedenom praćenju stanju okoliša,
 • vođenje očevidnika o stanju okoliša i dostavljanje podataka za registar onečišćivača,
 • izradu, provedbu i praćenje učinaka mjera iz sanacijskog programa,
 • ispunjavanje propisanih uvjeta ovlaštenika za obavljanje stručnih poslova zaštite okoliša,
 • provedbu ratificiranih međunarodnih ugovora iz područja zaštite okoliša.

(3) Nadzor postrojenja iz članka 70. stavka 1. i članka 82. stavka 1. ovoga Zakona za koje je propisana obveza pribavljanja objedinjenih uvjeta zaštite okoliša, te nadzor postrojenja s opasnim tvarima u količinama koje mogu uzrokovati nesreće većih razmjera, inspektori zaštite okoliša obavljaju u koordiniranom inspekcijskom nadzoru i na način određen u članku 185. stavku 4. ovoga Zakona.

Više: Pregled po poglavljima

Vezana poglavlja

 1. Obavljanje poslova inspekcijskog nadzora (NN 110/07)
 2. Uvjeti za obavljanje poslova inspekcijskog nadzora (NN 110/07)
 3. Službena iskaznica i znak (NN 110/07)
 4. Način obavljanja inspekcijskog nadzora
 5. Ovlasti inspektora (NN 110/07)
 6. Obveze nadziranih osoba (NN 110/07)
 7. Predmet inspekcijskog nadzora
 8. Inspekcijski postupak (NN 110/07)
 9. Stranka u inspekcijskom postupku (NN 110/07)
 10. Nepoznati onečišćivač
 11. Inspekcijsko rješenje (NN 110/07)
 12. Hitne mjere (NN 110/07)
 13. Mjera pečaćenja
 14. Zaključak o obustavi postupka izvršenja (NN 110/07)
 15. Pravo na žalbu i upravni spor (NN 110/07)
 16. Inspekcijske mjere
 17. Zabrana rada postrojenja i/ili obavljane djelatnosti
 18. Otklanjanje nepravilnosti (NN 110/07)
 19. Privremena zabrana obavljanja radnji u proizvodnom procesu i zabrana postupanja s opasnim tvarima
 20. Poduzimanje mjera u slučaju nesreće
 21. Otklanjanje nepravilnosti i/ili nezakonitosti u dokumentima održivog razvitka i zaštite okoliša
 22. Izrada dokumenata i instrumenta zaštite okoliša
 23. Provedba mjera zaštite okoliša i praćenja stanja okoliša
 24. Oduzimanje znaka zaštite okoliša
 25. Oduzimanje suglasnosti za obavljanje stručnih poslova zaštite okoliša
 26. Obustava izvođenja radova
 27. Privremeno oduzimanje i prestanak važenja uporabne dozvole
 28. Ukidanje uporabne dozvole po pravu nadzora
 29. Izvršenje inspekcijskog rješenja (NN 110/07)
 30. Godišnje izvješće o radu
 31. Javnost u obavljanju inspekcijskog nadzora
 32. Prekršajne i kaznene prijave