KUPAONSKA LINIJA GEBERIT SELNOVA

KUPAONSKA LINIJA GEBERIT SELNOVA

Klasična bezvremenost.

ISKORISTITE OUTLET CIJENE! SNIŽENJE KERAMIKE DO 70%!

ISKORISTITE OUTLET CIJENE! SNIŽENJE KERAMIKE DO 70%!

F.I.C. Outlet

Ovlasti inspektora (NN 110/07)

Napomena: Svi navodi su u izvornom obliku preuzeti iz Zakona o zaštiti okoliša (NN 110/07), te se internet portal webgradnja.hr odriče svake odgovornosti nastale korištenjem dolje navedenog teksta.

Više: Pregled po poglavljima

2. Inspekcijski nadzor

Ovlasti inspektora

Članak 186.

(1) U postupku inspekcijskog nadzora inspektor je ovlašten:

 • zatražiti i pregledati isprave (osobna iskaznica, putovnica i sl.) na temelju kojih može utvrditi identitet nadzirane osobe, kao i drugih osoba nazočnih inspekcijskom nadzoru,
 • ući u građevine, zgrade, prostorije i prostore (industrijsko-proizvodne građevine, postrojenja s pogonima odnosno uređajima s pripadajućim zemljištem na građevnoj čestici, te stambene, poslovne i stambeno-poslovne zgrade s pripadajućim zemljištem na građevnoj čestici) i pregledati ih, kao i šumska, poljoprivredna i druga zemljišta; privremena gradilišta; izvođenje radova, proizvode, opremu, sredstva rada i alat, mobilne uređaje, vozila i plovila,
 • pregledati poslovnu dokumentaciju koja omogućuje uvid u poslovanje nadzirane osobe u vezi primjene ovoga Zakona (poslovne knjige, registre, dokumente, ugovore, isprave i dr.),
 • uzimati izjave od odgovornih osoba radi pribavljanja dokaza o činjenicama koje se ne mogu izravno utvrditi, kao i od drugih osoba nazočnih inspekcijskom nadzoru,
 • zatražiti pisano od nadzirane osobe točne i potpune podatke te dokumentaciju potrebnu u inspekcijskom nadzoru,
 • utvrđivati činjenično stanje na vizualni način (fotografiranje, snimanje kamerom, videozapis i sl.),
 • obaviti uzorkovanje tla, mora, zraka i otpada putem ovlaštene osobe,
 • zatražiti pisano izvješće nadzirane osobe o poduzetim mjerama naređenim u inspekcijskom nadzoru, te
obavljati i druge radnje sa svrhom inspekcijskog nadzora.

(2) Pod poslovnim prostorijama u smislu ovoga Zakona, smatraju se stambene i poslovne prostorije i drugi prostor, prijevozna sredstva, mobilni uređaji i slično, u kojima nadzirana osoba obavlja djelatnost.

(3) Inspektor je dužan s podacima za koji nadzirana osoba dokaže da je poslovna tajna, postupati sukladno određenim uvjetima za njihovo čuvanje.

(4) Troškove analize uzorkovanja iz stavka 1. podstavka 7. ovoga članka podmiruje nadzirana osoba ako rezultati uzorkovanja dokažu odstupanja od propisanih zahtjeva, a u protivnom troškovi se namiruju iz sredstava državnog proračuna.

(5) U obavljanju inspekcijskog nadzora inspektor može do donošenja rješenja o izvršenom prekršaju, odnosno sudske presude, privremeno oduzeti dokumentaciju i predmete koji u prekršajnom ili sudbenom postupku mogu poslužiti kao dokaz i o tome izdaje potvrdu s točnim podacima o oduzetoj dokumentaciji i predmetima.

(6) Ako tijekom inspekcijskog nadzora inspektor utvrdi da nije ovlašten izravno postupati, odmah će izvijestiti nadležno tijelo državne uprave te zatražiti pokretanje postupka i poduzimanje mjera u skladu s posebnim propisima.

Više: Pregled po poglavljima

Vezana poglavlja

 1. Obavljanje poslova inspekcijskog nadzora (NN 110/07)
 2. Uvjeti za obavljanje poslova inspekcijskog nadzora (NN 110/07)
 3. Službena iskaznica i znak (NN 110/07)
 4. Način obavljanja inspekcijskog nadzora
 5. Ovlasti inspektora (NN 110/07)
 6. Obveze nadziranih osoba (NN 110/07)
 7. Predmet inspekcijskog nadzora
 8. Inspekcijski postupak (NN 110/07)
 9. Stranka u inspekcijskom postupku (NN 110/07)
 10. Nepoznati onečišćivač
 11. Inspekcijsko rješenje (NN 110/07)
 12. Hitne mjere (NN 110/07)
 13. Mjera pečaćenja
 14. Zaključak o obustavi postupka izvršenja (NN 110/07)
 15. Pravo na žalbu i upravni spor (NN 110/07)
 16. Inspekcijske mjere
 17. Zabrana rada postrojenja i/ili obavljane djelatnosti
 18. Otklanjanje nepravilnosti (NN 110/07)
 19. Privremena zabrana obavljanja radnji u proizvodnom procesu i zabrana postupanja s opasnim tvarima
 20. Poduzimanje mjera u slučaju nesreće
 21. Otklanjanje nepravilnosti i/ili nezakonitosti u dokumentima održivog razvitka i zaštite okoliša
 22. Izrada dokumenata i instrumenta zaštite okoliša
 23. Provedba mjera zaštite okoliša i praćenja stanja okoliša
 24. Oduzimanje znaka zaštite okoliša
 25. Oduzimanje suglasnosti za obavljanje stručnih poslova zaštite okoliša
 26. Obustava izvođenja radova
 27. Privremeno oduzimanje i prestanak važenja uporabne dozvole
 28. Ukidanje uporabne dozvole po pravu nadzora
 29. Izvršenje inspekcijskog rješenja (NN 110/07)
 30. Godišnje izvješće o radu
 31. Javnost u obavljanju inspekcijskog nadzora
 32. Prekršajne i kaznene prijave