VODIČ KROZ DOKUMENTACIJU ZA GRADNJU MONTAŽNE KUĆE

VODIČ KROZ DOKUMENTACIJU ZA GRADNJU MONTAŽNE KUĆE

DOMUSplus d.o.o.

ISKORISTITE OUTLET CIJENE! SNIŽENJE KERAMIKE DO 70%!

ISKORISTITE OUTLET CIJENE! SNIŽENJE KERAMIKE DO 70%!

F.I.C. Outlet

Otklanjanje nepravilnosti (NN 110/07)

Napomena: Svi navodi su u izvornom obliku preuzeti iz Zakona o zaštiti okoliša (NN 110/07), te se internet portal webgradnja.hr odriče svake odgovornosti nastale korištenjem dolje navedenog teksta.

Više: Pregled po poglavljima

2. Inspekcijski nadzor

Otklanjanje nepravilnosti

Članak 199.

(1) U provedbi koordiniranog inspekcijskog nadzora inspektor rješenjem naređuje otklanjanje nepravilnosti zbog kojih je došlo do odstupanja od objedinjenih uvjeta zaštite okoliša utvrđenih u rješenju o prihvatljivosti zahvata za okoliš i objedinjenim uvjetima zaštite okoliša, odnosno uporabnoj dozvoli, ako utvrdi da tvrtka postupa protivno tim uvjetima.

(2) Rješenjem iz stavka 1. ovoga članka inspektor naređuje tvrtki, odnosno operateru i primjenu mjera radi uklanjanja posljedica onečišćenja okoliša, odnosno provedbu mjera sanacijskog programa, određuje primjereni rok radi usklađivanja s odredbama ovoga Zakona i način izvršenja inspekcijskog rješenja putem druge osobe te ujedno upozorava tvrtku, odnosno operatera da će se izvršenju naređenih mjera pristupiti najkasnije u roku od trideset dana od dana utvrđenja da tvrtka, odnosno operater nije postupila prema naređenom u rješenju.

(3) Rješenjem iz stavka 1. ovoga članka inspektor će narediti ispitivanje određene tehnike, tehnološkog procesa, proizvoda, poluproizvoda ili sirovine, ako posumnja da mogu prouzročiti onečišćenja okoliša te privremenu zabranu njihove upotrebu ili korištenja dok mu se rezultati ispitivanja ne dostave na uvid, u kojem će slučaju zabraniti i ispuštanje onečišćujućih i opasnih tvari, otpadnih voda ili energije u zrak, vodu i tlo na način i u količinama, odnosno koncentracijama ili razinama, ako su veće od dopuštenih.

(4) Na temelju rješenja iz stavka 1. ovoga članka bez donošenja dopunskog odnosno posebnog rješenja, inspektor može obustaviti rad postrojenja ako utvrdi potrebnim ispitati učinkovitost uređaja koji služe za uklanjanje ili pročišćavanje onečišćujućih tvari za koje nisu propisani standardi.

(5) Rješenjem iz stavka 1. ovoga članka inspektor naređuje tvrtki, odnosno operateru i zabranu rada postrojenja, odnosno njegovog dijela i opreme, i/ili obavljanja djelatnosti, u slučaju da protekom roka naređenog u tom rješenju utvrdi da tvrtka, odnosno operater nije uskladila postupanje s objedinjenim uvjetima zaštite okoliša iz uporabne dozvole.

Više: Pregled po poglavljima

Vezana poglavlja

 1. Obavljanje poslova inspekcijskog nadzora (NN 110/07)
 2. Uvjeti za obavljanje poslova inspekcijskog nadzora (NN 110/07)
 3. Službena iskaznica i znak (NN 110/07)
 4. Način obavljanja inspekcijskog nadzora
 5. Ovlasti inspektora (NN 110/07)
 6. Obveze nadziranih osoba (NN 110/07)
 7. Predmet inspekcijskog nadzora
 8. Inspekcijski postupak (NN 110/07)
 9. Stranka u inspekcijskom postupku (NN 110/07)
 10. Nepoznati onečišćivač
 11. Inspekcijsko rješenje (NN 110/07)
 12. Hitne mjere (NN 110/07)
 13. Mjera pečaćenja
 14. Zaključak o obustavi postupka izvršenja (NN 110/07)
 15. Pravo na žalbu i upravni spor (NN 110/07)
 16. Inspekcijske mjere
 17. Zabrana rada postrojenja i/ili obavljane djelatnosti
 18. Otklanjanje nepravilnosti (NN 110/07)
 19. Privremena zabrana obavljanja radnji u proizvodnom procesu i zabrana postupanja s opasnim tvarima
 20. Poduzimanje mjera u slučaju nesreće
 21. Otklanjanje nepravilnosti i/ili nezakonitosti u dokumentima održivog razvitka i zaštite okoliša
 22. Izrada dokumenata i instrumenta zaštite okoliša
 23. Provedba mjera zaštite okoliša i praćenja stanja okoliša
 24. Oduzimanje znaka zaštite okoliša
 25. Oduzimanje suglasnosti za obavljanje stručnih poslova zaštite okoliša
 26. Obustava izvođenja radova
 27. Privremeno oduzimanje i prestanak važenja uporabne dozvole
 28. Ukidanje uporabne dozvole po pravu nadzora
 29. Izvršenje inspekcijskog rješenja (NN 110/07)
 30. Godišnje izvješće o radu
 31. Javnost u obavljanju inspekcijskog nadzora
 32. Prekršajne i kaznene prijave