UREĐUJETE POTKROVLJE? PRIJAVITE SE ZA BESPLATNO SAVJETOVANJE!

UREĐUJETE POTKROVLJE? PRIJAVITE SE ZA BESPLATNO SAVJETOVANJE!

Velux Hrvatska d.o.o.

ISKORISTITE OUTLET CIJENE! SNIŽENJE KERAMIKE DO 70%!

ISKORISTITE OUTLET CIJENE! SNIŽENJE KERAMIKE DO 70%!

F.I.C. Outlet

Oduzimanje suglasnosti za obavljanje stručnih poslova zaštite okoliša

Napomena: Svi navodi su u izvornom obliku preuzeti iz Zakona o zaštiti okoliša (NN 110/07), te se internet portal webgradnja.hr odriče svake odgovornosti nastale korištenjem dolje navedenog teksta.

Više: Pregled po poglavljima

2. Inspekcijski nadzor

Oduzimanje suglasnosti za obavljanje stručnih poslova zaštite okoliša

Članak 206.

(1) Inspektor će predložiti Ministarstvu da rješenjem ovlašteniku oduzme suglasnost za obavljanje stručnih poslova zaštite okoliša, ako u provedbi inspekcijskog nadzora utvrdi da ovlaštenik ne ispunjava uvjete propisane za davanje te suglasnosti ili da stručne poslove zaštite okoliša obavlja protivno ovom Zakonu ili propisima donesenom na temelju ovoga Zakona.

(2) Inspektor će predložiti Ministarstvu da rješenjem pravnoj osobi ovlaštenoj za obavljanje poslova revizije u skladu s ovim Zakonom, odnosno revidentu, oduzme ovlaštenje izdano sukladno ovome Zakonu, kada u inspekcijskom nadzoru utvrdi da ta pravna osoba odnosno revident ne ispunjava uvjete propisane za davanje ovlaštenja, ili da poslove u području zaštite okoliša obavlja protivno ovom Zakonu ili propisima donesenom na temelju ovoga Zakona.

(3) Protiv rješenja iz stavka 1. i 2. ovoga članka nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor.

(4) Trgovački sud će u sudskom registru na temelju pravomoćnog rješenja iz stavka 1. i 2. ovoga članka po službenoj dužnosti brisati djelatnost obavljanja stručnih poslova zaštite okoliša, odnosno poslova revizije u svezi sa zaštitom okoliša.

(5) Prijedlog i rješenje iz stavka 1. i 2. ovoga članka dostavlja se i nadležnoj strukovnoj komori.

Više: Pregled po poglavljima

Vezana poglavlja

 1. Obavljanje poslova inspekcijskog nadzora (NN 110/07)
 2. Uvjeti za obavljanje poslova inspekcijskog nadzora (NN 110/07)
 3. Službena iskaznica i znak (NN 110/07)
 4. Način obavljanja inspekcijskog nadzora
 5. Ovlasti inspektora (NN 110/07)
 6. Obveze nadziranih osoba (NN 110/07)
 7. Predmet inspekcijskog nadzora
 8. Inspekcijski postupak (NN 110/07)
 9. Stranka u inspekcijskom postupku (NN 110/07)
 10. Nepoznati onečišćivač
 11. Inspekcijsko rješenje (NN 110/07)
 12. Hitne mjere (NN 110/07)
 13. Mjera pečaćenja
 14. Zaključak o obustavi postupka izvršenja (NN 110/07)
 15. Pravo na žalbu i upravni spor (NN 110/07)
 16. Inspekcijske mjere
 17. Zabrana rada postrojenja i/ili obavljane djelatnosti
 18. Otklanjanje nepravilnosti (NN 110/07)
 19. Privremena zabrana obavljanja radnji u proizvodnom procesu i zabrana postupanja s opasnim tvarima
 20. Poduzimanje mjera u slučaju nesreće
 21. Otklanjanje nepravilnosti i/ili nezakonitosti u dokumentima održivog razvitka i zaštite okoliša
 22. Izrada dokumenata i instrumenta zaštite okoliša
 23. Provedba mjera zaštite okoliša i praćenja stanja okoliša
 24. Oduzimanje znaka zaštite okoliša
 25. Oduzimanje suglasnosti za obavljanje stručnih poslova zaštite okoliša
 26. Obustava izvođenja radova
 27. Privremeno oduzimanje i prestanak važenja uporabne dozvole
 28. Ukidanje uporabne dozvole po pravu nadzora
 29. Izvršenje inspekcijskog rješenja (NN 110/07)
 30. Godišnje izvješće o radu
 31. Javnost u obavljanju inspekcijskog nadzora
 32. Prekršajne i kaznene prijave