VODIČ KROZ DOKUMENTACIJU ZA GRADNJU MONTAŽNE KUĆE

VODIČ KROZ DOKUMENTACIJU ZA GRADNJU MONTAŽNE KUĆE

DOMUSplus d.o.o.

ISKORISTITE OUTLET CIJENE! SNIŽENJE KERAMIKE DO 70%!

ISKORISTITE OUTLET CIJENE! SNIŽENJE KERAMIKE DO 70%!

F.I.C. Outlet

Odluka o izradi prostornog plana

Napomena: Svi navodi su u izvornom obliku preuzeti iz Zakona o prostornom uređenju i gradnji (NN 76/07), te se internet portal webgradnja.hr odriče svake odgovornosti nastale korištenjem dolje navedenog teksta.

Više: Pregled po poglavljima

Postupak izrade i donošenja dokumenata prostornog uređenja (2.6.)

Odluka o izradi prostornog plana

Članak 78.

(1) Izrada, odnosno izmjena i dopuna i zasebno stavljanje izvan snage prostornog plana započinje na temelju odluke predstavničkog tijela jedinice lokalne i regionalne (područne) samouprave.

(2) Odluka o izradi prostornog plana ovisno o vrsti prostornog plana i postupka izrade sadrži osobito:

 • pravnu osnovu za izradu i donošenje prostornog plana, odnosno njegovih izmjena i dopuna i stavljanje izvan snage,
 • razloge za izmjene i/ili dopune prostornog plana, odnosno njegovo stavljanje izvan snage,
 • obuhvat prostornog plana,
 • ocjenu stanja u obuhvatu prostornog plana,
 • ciljeve i programska polazišta prostornog plana,
 • popis potrebnih stručnih podloga (sociološko, demografsko, ekonomsko, ekološko, energetsko, graditeljsko, hortikulturno, estetsko i drugo obilježje) potrebnih za izradu prostornog plana,
 • način pribavljanja stručnih rješenja,
 • vrstu i način pribavljanja katastarskih planova i odgovarajućih posebnih geodetskih podloga,
 • popis tijela i osoba određenih posebnim propisima, koja daju zahtjeve (podaci, planske smjernice i propisani dokumenti) za izradu prostornog plana iz područja svog djelokruga, te drugih sudionika, koji će sudjelovati u izradi prostornog plana,
 • rok za izradu prostornog plana, odnosno njegovih pojedinih faza i rok za pripremu zahtjeva za izradu prostornog plana tijela i osoba određenih posebnim propisima, ako je taj rok, ovisno o složenosti pojedinog područja, duži od trideset dana,
 • zabrana i vrijeme trajanja zabrane izdavanja akata kojima se odobravaju zahvati u prostoru, odnosno građenje, tijekom izrade i donošenja prostornog plana,
 • izvore financiranja izrade prostornog plana.

(3) Odluka o izradi dokumenta prostornog uređenja objavljuje se u »Narodnim novinama«, odnosno u službenom glasilu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, koja je tu odluku donijela.

(4) Izrada i donošenje detaljnog plana uređenja i s time povezanih izmjena i/ili dopuna prostornog plana šireg područja, može se provoditi u jedinstvenom postupku, u kojem se donosi zajednička odluka o izradi izmjena i/ili dopuna prostornog plana šireg područja i izradi detaljnog plana uređenja.

Više: Pregled po poglavljima

Vezana poglavlja

 1. Odluka o izradi prostornog plana
 2. Zahtjevi za izradu prostornog plana
 3. Način pribavljanja stručnih rješenja
 4. Prijedlog za izradu prostornog plana
 5. Sudjelovanje u izradi prostornog plana
 6. Prethodna rasprava
 7. Nacrt i prijedlog prostornog plana
 8. Javna rasprava
 9. Objava javne rasprave
 10. Posebna obavijest o javnoj raspravi
 11. Javni uvid
 12. Javno izlaganje
 13. Način sudjelovanja sudionika u javnoj raspravi
 14. Izvješće o javnoj raspravi
 15. Sadržaj izvješća o javnoj raspravi
 16. Ponovna javna rasprava
 17. Izrada konačnog prijedloga prostornog plana i mišljenja nadležnih tijela
 18. Konačni prijedlog prostornog plana
 19. Obavijest sudionicima javne rasprave i vlasnicima nekretnina
 20. Suglasnost Ministarstva
 21. Suglasnost župana na prostorne planove lokalne razine
 22. Ponovno izdavanje suglasnosti na konačni prijedlog prostornog plana
 23. Donošenje dokumenata prostornog uređenja
 24. Objava i sadržaj odluke o donošenju dokumenta prostornog uređenja
 25. Izmjene i dopune dokumenata prostornog uređenja