VODIČ KROZ DOKUMENTACIJU ZA GRADNJU MONTAŽNE KUĆE

VODIČ KROZ DOKUMENTACIJU ZA GRADNJU MONTAŽNE KUĆE

DOMUSplus d.o.o.

KALKULATOR MATERIJALA ZA GRADNJU KUĆE

KONFIGURATOR ZA TUŠ KADE

TREBAM MAJSTORA/PONUDU ZA…

AKCIJA NA KOMPLETAN LAGER KERAMIKE OD 30-40%

AKCIJA NA KOMPLETAN LAGER KERAMIKE OD 30-40%

Akcija traje do isteka zaliha!

Odbijanje zahtjeva za davanje informacije o okolišu

Napomena: Svi navodi su u izvornom obliku preuzeti iz Zakona o zaštiti okoliša (NN 110/07), te se internet portal webgradnja.hr odriče svake odgovornosti nastale korištenjem dolje navedenog teksta.

Više: Pregled po poglavljima

1. Informiranje javnosti o okolišu

Odbijanje zahtjeva za davanje informacije o okolišu

Članak 135.

(1) Tijelo javne vlasti može rješenjem odbiti zahtjev za davanjem informacije o okolišu kada:

 • informaciju ne posjeduje ili se traženo ne odnosi na to tijelo javne vlasti, a nema saznanja o tome koje tijelo javne vlasti posjeduje traženu informaciju,
 • ne vodi i nema propisane očevidnike na temelju kojih bi se tražena informacija mogla dati,
 • je zahtjev očito nerazumljiv,
 • je zahtjev postavljen na preopćenit način i nakon zatražene dopune odnosno pojašnjenja u skladu s posebnim propisom,
 • se zahtjev odnosi na informacije, materijale, dokumente ili podatke koji su u fazi izrade odnosno čije je dovršavanje u tijeku,
 • se informacija odnosi na dokumente i aktivnosti vezano za unutarnju komunikaciju tijela javne vlasti a glede izvršavanja zadaća iz djelokruga tijela.

(2) U slučaju iz stavka 1. podstavka 5. ovoga članka tijelo javne vlasti dužno je u rješenju navesti koje je tijelo nadležno za izradu materijala za koje se traži pristup informacijama i navesti vrijeme potrebno za njihov završetak, ukoliko tijelo javne vlasti raspolaže takvim informacijama.

(3) Tijelo javne vlasti koje posjeduje informaciju o okolišu može rješenjem odbiti pristup informaciji ukoliko bi objavljivanje te informacije imalo negativan učinak na:

 • tajnost postupka koje vodi tijelo javne vlasti, ukoliko je tajnost postupka zajamčena posebnim propisom,
 • međunarodne odnose, javnu sigurnost i nacionalnu obranu,
 • sudski postupak, odnosno prava fizičkih i pravnih osoba na pravično suđenje te na pravo tijela državne vlasti na provođenje istrage u kaznenim ili prekršajnim postupcima,
 • tajnost trgovačkih i/ili industrijskih podataka gdje je tajnost zaštićena posebnim propisima kojima se štiti legitiman/opravdan ekonomski interes, uključujući i javni interes u održavanju tajnosti podataka o porezu te statistiku,
 • zaštitu osoba i zaštitu tajnosti osobnih podataka koji se odnose na fizičke osobe koje nisu dale pristanak na pristup podacima javnosti, a ta tajnost je zajamčena propisima,
 • zaštitu intelektualnog i industrijskog vlasništva,
 • interes ili zaštitu osoba koje su dobrovoljno dostavile traženi podatak bez zakonske obveze da to učine, osim ukoliko nisu dale pristanak o objavi podataka,
 • zaštitu sastavnica okoliša na koje se podatak odnosi – primjerice: staništa zaštićenih biljnih i životinjskih vrsta.

(4) Tijelo javne vlasti koje posjeduje informaciju o okolišu ne može odbiti zahtjev za informacijama iz stavka 3. podstavka 1., 4., 5., 6. i 7. ovoga članka, ako se taj zahtjev odnosi na ispuštanja ili druge emisije u okoliš.

(5) U slučajevima iz stavka 3. ovoga članka, tijelo javne vlasti koje posjeduje informaciju o okolišu će prilikom odlučivanja o zahtjevu procijeniti je li zaštita javnog interesa od veće važnosti nego interes ostvaren objavljivanjem tražene informacije.

(6) U slučaju donošenja posebnog rješenja iz stavka 1. i 3. ovoga članka, pravna i fizička osoba ostvaruju pravo na žalbu i podnošenje tužbe nadležnom sudu sukladno posebnom zakonu.

Članak 136.

(1) Tijela javne vlasti dužna su u okviru svoje nadležnosti osigurati da su informacije koje daju i podaci koje prikupljaju i daju, točni, pravovremeni i usporedivi.

(2) Ukoliko se radi o zahtjevu za informacijom koja se odnosi na opterećenja kao što su tvari, energija, buka, nuklearna goriva, radijacija ili otpad, uključujući radioaktivni otpad, emisije i druga ispuštanja u okoliš, tijela javne vlasti dužna su, ako raspolažu s takvim informacijama informirati podnositelja zahtjeva o mjestu gdje se, ukoliko postoje, mogu pronaći podaci o mjernim postupcima, uključujući metode analiza, uzorkovanja, prethodne obrade uzoraka korištenih u prikupljanju podataka, ili uputiti podnositelja zahtjeva na odgovarajući standardizirani postupak koji je korišten, ako je tijelo javne vlasti informirano o tome.

Više: Pregled po poglavljima

Vezana poglavlja

 1. Informiranje javnosti o okolišu
 2. Pravo na pristup informacijama o okolišu
 3. Obveza objave informacija o okolišu
 4. Zahtjev i rok za davanje informacije o okolišu
 5. Odbijanje zahtjeva za davanje informacije o okolišu
 6. Informiranje javnosti u posebnim postupcima uređenim ovim Zakonom