VODIČ KROZ DOKUMENTACIJU ZA GRADNJU MONTAŽNE KUĆE

VODIČ KROZ DOKUMENTACIJU ZA GRADNJU MONTAŽNE KUĆE

DOMUSplus d.o.o.

ISKORISTITE OUTLET CIJENE! SNIŽENJE KERAMIKE DO 70%!

ISKORISTITE OUTLET CIJENE! SNIŽENJE KERAMIKE DO 70%!

F.I.C. Outlet

Obveze nadziranih osoba (NN 76/07)

Napomena: Svi navodi su u izvornom obliku preuzeti iz Zakona o prostornom uređenju i gradnji (NN 76/07), te se internet portal webgradnja.hr odriče svake odgovornosti nastale korištenjem dolje navedenog teksta.

Više: Pregled po poglavljima

Inspekcijski nadzor (4.2.)

Obveze nadziranih osoba

Članak 283.

(1) Nadzirane osobe i tijela državne uprave, jedinice lokalne i područne samouprave dužne su inspektoru omogućiti provedbu inspekcijskog nadzora i osigurati mu uvjete za neometan rad, dati na uvid i korištenje svu potrebnu dokumentaciju, te na pisani zahtjev inspektora dostaviti ili pripremiti bez naplate dodatne podatke potrebne za obavljanje inspekcijskog nadzora.

(2) Nadzirane osobe dužne su na traženje inspektora privremeno obustaviti rad postrojenja i poslovanje u nadziranoj građevini u tijeku inspekcijskog nadzora ako inspektor ne bi mogao na drugi način obaviti inspekcijski nadzor ili utvrditi činjenično stanje.

(3) Inspektor može od nadzirane osobe i nakon obavljanja inspekcijskog nadzora zatražiti izvršenje pojedine radnje radi potpunog utvrđivanja činjeničnog stanja i odrediti rok za izvršenje te radnje.

(4) Nadzirana osoba inspektoru nije omogućila provedbu inspekcijskog nadzora ako:

 • ne omogući obavljanje pregleda u radnim prostorijama nadležnoga upravnog tijela, odnosno pravne osobe i ovlaštenog arhitekta,
 • ne dostavi na pisani zahtjev u određenom roku na uvid sve podatke i dokumentaciju potrebnu u provedbi nadzora,
 • ne izvijesti o poduzetim mjerama otklanjanja utvrđenih nedostataka,
 • ne osigura uvid u traženu dokumentaciju i isprave radi utvrđivanja činjeničnog stanja u roku određenom u zapisniku o inspekcijskom nadzoru,
 • nije dopustila ući na gradilište i pregledati građevine, zgrade, prostorije, prostore, pogone s postrojenjima, uređaje i opremu na kojima se obavlja inspekcijski nadzor,
 • ako nije provela radnje iz stavka 2. i stavka 3. ovoga članka.

(5) Ako se inspektoru prilikom nadzora pruži fizički otpor, odnosno ako se takav otpor osnovano očekuje, ovlaštena službena osoba nadležne policijske uprave dužna je na zahtjev inspektora pružiti mu pomoć.

Više: Pregled po poglavljima

Vezana poglavlja

 1. Obavljanje poslova inspekcijskog nadzora (NN 76/07)
 2. Uvjeti za obavljanje poslova inspekcijskog nadzora (NN 76/07)
 3. Službena iskaznica i znak (NN 76/07)
 4. Ovlasti inspektora (NN 76/07)
 5. Obveze nadziranih osoba (NN 76/07)
 6. Stranka u inspekcijskom postupku (NN 76/07)
 7. Inspekcijski postupak (NN 76/07)
 8. Inspekcijsko rješenje (NN 76/07)
 9. Hitne mjere (NN 76/07)
 10. Zatvaranje gradilišta i pečaćenje sredstava za rad
 11. Zaključak o obustavi postupka izvršenja (NN 76/07)
 12. Pravo na žalbu i upravni spor (NN 76/07)
 13. Nadzor urbanističke inspekcije
 14. Nadzor građevinske inspekcije
 15. Otklanjanje nepravilnosti (NN 76/07)
 16. Zabrana ugradbe građevnog proizvoda
 17. Otklanjanje oštećenja na postojećoj građevini
 18. Obustava građenja
 19. Uklanjanje građevine
 20. Zabrana uklanjanja građevine
 21. Izvršenje inspekcijskog rješenja (NN 76/07)
 22. Poništenje i ukidanje akata po pravu nadzora