VODIČ KROZ DOKUMENTACIJU ZA GRADNJU MONTAŽNE KUĆE

VODIČ KROZ DOKUMENTACIJU ZA GRADNJU MONTAŽNE KUĆE

DOMUSplus d.o.o.

KALKULATOR MATERIJALA ZA GRADNJU KUĆE

KONFIGURATOR ZA TUŠ KADE

TREBAM MAJSTORA/PONUDU ZA…

ISKORISTITE TRENUTNE POGODNOSTI DO 15% NA LOŽIŠTA PALAZZETTI

ISKORISTITE TRENUTNE POGODNOSTI DO 15% NA LOŽIŠTA PALAZZETTI

Akcija traje do isteka zaliha!

Nadležnost jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

Napomena: Svi navodi su u izvornom obliku preuzeti iz Zakona o prostornom uređenju i gradnji (NN 76/07), te se internet portal webgradnja.hr odriče svake odgovornosti nastale korištenjem dolje navedenog teksta.

Više: Pregled po poglavljima

Subjekti prostornoga uređenja (2.1.)

Nadležnost jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

Članak 26.

(1) Prostorno uređenje u nadležnosti jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave obuhvaća osobito:

 • usmjeravanje prostornog razvoja jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave sa specifičnim ciljevima i smjernicama za prostorno uređenje u skladu s polazištima i smjernicama iz dokumenata prostornog uređenja državne razine,
 • donošenje dokumenata prostornog uređenja područne (regionalne) i lokalne razine,
 • prihvaćanje izvješća o stanju u prostoru,
 • propisivanje detaljnijih mjerila i uvjeta, kojima se određuju namjena površina i prostorni razmještaj građevina u prostoru u odnosu na očuvanje i korištenje prirode te prirodnih i kulturnih vrijednosti i dobara lokalnog značenja, zaštitu okoliša i na zaštitu od prirodnih i drugih nesreća,
 • planiranje zahvata u prostoru županijskog i lokalnog značenja,
 • provođenje mjera za ostvarivanje dokumenata prostornog uređenja područne (regionalne) i lokalne razine,
 • provođenje mjera aktivne zemljišne politike i uređenja građevinskog zemljišta,
 • vođenje registra podataka iz informacijskog prostornog uređenja u skladu s ovim Zakonom.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, za županije te velike gradove određene prema posebnom zakonu, prostorno uređenje obuhvaća i izdavanje lokacijskih dozvola, potvrda parcelacijskog elaborata, rješenja o utvrđivanju građevne čestice, rješenja o uvjetima građenja, potvrda glavnog projekta, rješenja o izvedenom stanju, potvrda izvedenog stanja, te uporabnih dozvola i dozvola za uklanjanje u skladu s ovim Zakonom.

(3) Više jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave mogu zajednički organizirati trajno ostvarivanje zadaća iz stavka 1. ovoga članka.

Više: Pregled po poglavljima

Vezana poglavlja

 1. Obveza osiguranja prostornog uređenja
 2. Aktivna zemljišna politika
 3. Nadležnost jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
 4. Savjet prostornog uređenja
 5. Obavljanje djelatnosti prostornog uređenja
 6. Obavljanje djelatnosti prostornog uređenja za Državu, županije i Grad Zagreb
 7. Hrvatski zavod za prostorni razvoj
 8. Tijela zavoda
 9. Zavodi za prostorno uređenje županija i Grada Zagreba
 10. Pravne osobe i ovlašteni arhitekti koji obavljaju stručne poslove prostornog uređenja
 11. Odgovorni voditelj izrade nacrta prijedloga dokumenta prostornog uređenja