VODIČ KROZ DOKUMENTACIJU ZA GRADNJU MONTAŽNE KUĆE

VODIČ KROZ DOKUMENTACIJU ZA GRADNJU MONTAŽNE KUĆE

DOMUSplus d.o.o.

KALKULATOR MATERIJALA ZA GRADNJU KUĆE

KONFIGURATOR ZA TUŠ KADE

TREBAM MAJSTORA/PONUDU ZA…

AKCIJA NA KOMPLETAN LAGER KERAMIKE OD 30-40%

AKCIJA NA KOMPLETAN LAGER KERAMIKE OD 30-40%

Akcija traje do isteka zaliha!

Kaznene odredbe (NN 110/07)

Napomena: Svi navodi su u izvornom obliku preuzeti iz Zakona o zaštiti okoliša (NN 110/07), te se internet portal webgradnja.hr odriče svake odgovornosti nastale korištenjem dolje navedenog teksta.

Više: Pregled po poglavljima

Kaznene odredbe

Članak 215.

(1) Novčanom kaznom od 50.000,00 do 200.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj ovlaštenik ili druga pravna osoba ukoliko:

1. obavlja stručne poslove zaštite okoliša a ne ispunjava uvjete propisane ovim Zakonom (članak 39. stavak 2.),

2. započne obavljati stručne poslove zaštite okoliša bez ishođene suglasnosti Ministarstva za obavljanje tih poslova (članak 39. stavak 3.),

3. obavlja poslove praćenja stanja okoliša a sudjelovao je u izradi ili je izradio studiju o utjecaju zahvata na okoliš kojom je to praćenje stanja okoliša određeno (članak 39. stavak 4.),

4. izradi studiju o utjecaju zahvata na okoliš neistinitog, netočnog, stručno neutemeljenog sadržaja, odnosno izradi studiju koja ne udovoljava propisanim zahtjevima u vezi s izradom i sadržajem studije (članak 75. stavak 4.),

5. Agenciji za potrebe informacijskog sustava zaštite okoliša u određenim rokovima ne dostavlja kvalitetne podatke i informacije kao i odgovarajuća izviješća i/ili ako ne osigura nesmetan pristup podacima i korištenje podataka za potrebe informacijskog sustava zaštite okoliša (članak 128. stavak 1.).

(2) Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba ovlaštenika novčanom kaznom od 10.000,00 do 15.000,00 kuna.

Članak 216.

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 50.000,00 do 300.00,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba koja obavlja provjeru projekata u vezi sa zaštitom okoliša a nije za to ovlaštena sukladno ovom Zakonu (članak 41. stavak 1.).

(2) Novčanom kaznom u iznosu od 10.000,00 do 15.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj fizička osoba revident koja:

1. obavlja provjeru projekata u vezi sa zaštitom okoliša a nije za to ovlaštena sukladno ovom Zakonu (članak 41. stavak 3.),

2. obavi provjeru projekta u čijoj je izradi sudjelovala ako je taj projekt u cijelosti ili djelomično izradila pravna osoba kod koje je revident zaposlen (članak 42. stavak 1.),

3. provjeru projekta ne obavlja na propisani način (članak 42. stavak 2.).

(3) Uz kaznu za prekršaj iz stavka 1., ovoga članka revidentu se može izreći zaštitna mjera oduzimanja ovlaštenja za provjeru projekata vezano za zaštitu okoliša u trajanju od tri do šest mjeseci, a za prekršaj počinjen drugi puta uz novčanu kaznu izreći će se navedena mjera u trajanju od šest mjeseci do jedne godine.

Članak 217.

(1) Novčanom kaznom od 100.000,00 do 250.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba u svojstvu tvrtke ukoliko:

1. ne izradi Plan usklađivanja postrojenja s tehničkim standardima zaštite okoliša uređenim ovim Zakonom odnosno posebnim propisom te s propisanim mjerama iz potvrđenih međunarodnih ugovora (članak 53. stavak 1.),

2. kod izrade Plana iz članka 53. stavka 1. ovoga Zakona ne poštuje ovim Zakonom i posebnim propisima određene tehničke standarde i rokove prilagodbe postrojenja i/ili se ne pridržava utvrđenih tehničkih standarda i/ili rokova prilikom provedbe Plana (članak 53. stavak 2.),

3. ne izradi planove i programe sukladno ovom Zakonu i propisima donesenim na temelju ovoga Zakona odnosno sukladno posebnom propisu kojim je propisana obveza izrade tih dokumenata vezano za djelatnost kojom se bavi (članak 53. stavak 3.),

4. operater tvrtke ne obavijesti ili ne obavijesti u propisanom roku Ministarstvo nakon ishođene uporabne dozvole o početku redovitog rada postrojenja (članak 92. stavak 1.),

5. ne dostavlja Agenciji podatke, odnosno ne prijavi svaki nepredviđeni događaj, vrstu događaja ili djelovanja u okoliš, sve sukladno propisanim obvezama o izvješćivanju (članak 92. stavak 2.),

6. ne dostavlja propisane podatke u propisanom roku iz članka 92. stavka 3. (članak 92. stavak 3.),

7. operater tvrtke ne obavijesti Ministarstvo o svakoj planiranoj rekonstrukciji i promjeni u radu postrojenja sukladno odredbi članka 92. stavka 4. ovoga Zakona (članak 92. stavak 4.),

8. u postrojenju u kojem su prisutne ili će biti prisutne opasne tvari operater tvrtke ne poduzme preventivne mjere nužne za smanjenje rizika nastanka i sprječavanje nastanka velikih nesreća te mjere za ograničavanje utjecaja velikih nesreća na ljude, materijalna dobra i okoliš (članak 98. stavak 1.),

9. u bilo koje vrijeme, operater tvrtke ne pruži Ministarstvu dokaze da je poduzeo sve potrebne mjere u skladu sa ovim Zakonom i provedbenim propisima ovoga Zakona (članak 98. stavak 2.),

10. operater tvrtke utvrdi prisutnost opasnih tvari sukladno članku 98. stavku 4. ovoga Zakona i o tome na propisani način ne obavijesti Ministarstvo (članak 98. stavak 4.),

11. operater tvrtke utvrdi prisutnost opasnih tvari sukladno članku 98. stavku 3. i 6. ovoga Zakona a ne izradi Izvješće o sigurnosti sukladno ovom Zakonu, posebnim propisima i dostupnim novim tehnikama i tehnologijama, ili ga uopće ne izradi (članak 98. stavak 6.),

12. operater tvrtke ne dostavlja podatke i ne informira Ministarstvo i središnje tijelo državne uprave nadležno za zaštitu i spašavanje o aktivnostima i sigurnosnim mjerama koje provodi sukladno svom Izvješću o sigurnosti te ako ne informira pravne i fizičke osobe za koje je vjerojatno da bi mogle biti zahvaćene velikim nesrećama koje može uzrokovati njegovo postrojenje (članak 104. stavak 1.),

13. operater tvrtke Izvješće o sigurnosti i unutarnji plan ne dostavi središnjem tijelu državne uprave nadležnom za zaštitu i spašavanje radi izrade vanjskih planova (članak 107. stavak 1.),

14. operater tvrtke unutarnji plan u slučaju pojačanog rizika od nastajanja velike nesreće odnosno u slučaju nastanka velike nesreće ne primjeni bez odlaganja (članak 107. stavak 3.),

15. operater tvrtke ne obavlja praćenje stanja okoliša a podatke mjerenja emisije i imisije ne dostavlja Agenciji odnosno ne dostavlja ih u pisanom i elektronskom obliku (članak 120. stavak 5.),

16. operater tvrtke ne osigura mjerenje emisija u i iz postrojenja, koje neposredno uzrokuju onečišćavanje okoliša, odnosno ne osigura nadziranje njihovih utjecaja na okoliš i o tome ne vodi evidenciju, te ne osigura mjerenje imisija, odnosno sudjelovanje u mjerenju imisija prema udjelu u onečišćivanju okoliša postrojenja kojim upravlja i o tome ne vodi evidenciju (članak 121. stavak 3.),

17. operater tvrtke podatke iz očevidnika o praćenju emisija i imisija ne dostavlja nadležnom upravnom tijelu u županiji odnosno Gradu Zagrebu, na propisanim obrascima i u propisanim razdobljima odnosno rokovima (članak 121. stavak 4.),

18. ne osigura financijska sredstva za praćenje stanja okoliša sukladno ovom Zakonu (članak 121. stavak 5.),

19. u roku koji je odredilo Ministarstvo ne izradi ili uopće ne izradi sanacijski program za uklanjanje oštećenja okoliša koja su nastala zbog prekoračenja graničnih vrijednosti emisija u skladu s posebnim propisom (članak 164. stavak 1.),

20. operater tvrtke za sanacijski program iz članka 164. stavka 1. ovoga Zakona ne ishodi suglasnost Ministarstva, a prema ocjeni Ministarstva, i mišljenje drugih nadležnih upravnih tijela (članak 164. stavak 2.),

21. je prema ovom Zakonu obvezan provesti sanacijski program, a nakon provedbe sanacijskih mjera ne osigura praćenje stanja okoliša, odnosno učinka sanacije na stanje okoliša i za to ne osigura financijska sredstva (članak 167. stavak 1.).

(2) Za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se u svojstvu tvrtke fizička osoba novčanom kaznom od 10.000,00 do 15.000,00 kuna.

(3) Za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i operater tvrtke novčanom kaznom od 5.000,00 do 10.000,00 kuna.

Članak 218.

(1) Novčanom kaznom od 50.000,00 do 200.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj proizvođač koji kada je to propisano, prije stavljanja na tržište na ambalažu proizvoda, odnosno na prateću tehničku dokumentaciju uz proizvod, ne stavi uputu kojom se potrošač obavješćuje o utjecaju proizvoda i ambalaže na okoliš te upućuje na način postupanja s proizvodom i ambalažom nakon njegove uporabe (članak 177. stavak 1.).

(2) Novčanom kaznom od 50.000,00 do 200.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj dobavljač novih osobnih vozila namijenjenih prodaji ili leasingu, koji u svrhu zaštite i informiranja potrošača na svakom prodajnom mjestu, uključujući i promotivne sajmove, ne osigura podatke o ekonomičnosti potrošnje goriva i emisijama CO2 i vodič (članak 177. stavak 2.)

(3) Novčanom kaznom od 50.000,00 do 200.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj prodavač koji na prodajnim mjestima istakne oznake, postere, promotivne materijale ili vodiče s oznakama, simbolima ili natpisima koji su suprotni propisanima iz područja zaštite okoliša, ako njihovo izlaganje može dovesti u zabunu potencijalne kupce novih osobnih vozila (članak 177. stavak 4.).

(4) Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba proizvođača, kaznom od 5.000,00 do 10.000,00 kuna.

(5) Za prekršaj iz stavka 2. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba dobavljača novčanom kaznom od 5.000,00 do 10.000,00 kuna.

(6) Za prekršaj iz stavka 2. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba prodavača novčanom kaznom od 5.000,00 do 10.000,00 kuna.

Članak 219.

(1) Novčanom kaznom od 300.000,00 do 900.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba u svojstvu tvrtke ukoliko:

1. ne ishodi objedinjene uvjete zaštite okoliša u skladu s ovim Zakonom i provedbenim propisima ovoga Zakona prije početka gradnje i puštanja u rad, kao i prije značajne promjene u radu ili rekonstrukcije postrojenja namijenjenog obavljanju djelatnosti kojom se mogu prouzročiti emisije kojima se onečišćuje zrak, tlo, vode, more te ostale sastavnice okoliša (članak 82. stavak 1.),

2. pri radu postrojenja ne poduzme sve, ili propusti poduzeti neku od mjera radi sprječavanja onečišćenja u skladu s odredbama članka 83. ovoga Zakona (članak 83.),

3. pusti u redoviti rad postrojenje suprotno odredbi članka 91. ovoga Zakona (članak 91. stavak 1. i 2.),

4. operater tvrtke u svrhu izvršavanja obveza iz članka 98. stavka 1. i 2. ovoga Zakona ne utvrdi moguću prisutnost odnosno prisutnost opasnih tvari, prema vrstama i količinama, odnosno količinama koje su veće od dopuštenih i o tome na propisani način ne obavijestit Ministarstvo sukladno članku 98. stavku
3. ovoga Zakona (članak 98. stavak 3.),
5. u postrojenju obavlja djelatnosti koje uključuju prisutnost opasnih tvari a nije ishodila suglasnost na Izvješće o sigurnosti (članak 100. stavak 1. i 2.),

6. operater tvrtke ne postupi u skladu s odredbom članka 103. stavka 1. ovoga Zakona (članak 103. stavak 1.),

7. operater tvrtke ne ishodi novu suglasnost na Izvješće o sigurnosti u slučaju propisanom člankom 103. stavkom 2. ovoga Zakona (članak 103. stavak 2.),

8. operater tvrtke u slučaju velike nesreće ne postupi u skladu s odredbama članka 105. stavka 1., 2. i 3. ovoga Zakona (članak 105.),

9. svojim djelovanjem ili propustom djelovanja prouzroči opasnost po okoliš odnosno onečišćivanje okoliša, a bez odlaganja ne poduzme mjere sprječavanja odnosno mjere otklanjanja u skladu s ovim Zakonom i provedbenim propisima ovoga Zakona (članak 159. stavak 1.),

10. u slučaju nastanka štete u okolišu operater tvrtke:

  • bez odlaganja ne obavijesti tijelo nadležno sukladno posebnom propisu o zaštiti i spašavanju,
  • ne poduzme sve provedive aktivnosti i mjere za trenutačni nadzor, ograničavanje, otklanjanje i ostale potrebne radnje za stavljanje uzročnika štete pod kontrolu u cilju sprječavanja daljnjih šteta na okolišu i opasnosti za ljudsko zdravlje,
  • ne poduzme nužne mjere otklanjanja štete sukladno posebnom propisu (članak 160. stavak 1.).

(2) Za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se u svojstvu tvrtke fizička osoba novčanom kaznom od 10.000,00 do 15.000,00 kuna.

(3) Za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i operater tvrtke novčanom kaznom od 10.000,00 kuna.

Članak 220.

(1) Novčanom kaznom od 100.000,00 do 250.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj nositelj zahvata pravna osoba ukoliko:

1. za zahvat za koji je određeno provođenje procjene utjecaja na okoliš putem stručnih i za to osposobljenih osoba ne provodi mjerenja emisije i ne vodi o tome očevidnike, putem stručnih i za to osposobljenih osoba ne provodi mjerenja imisije, odnosno ne sudjeluje u mjerenju imisija, prema udjelu svoga zahvata u onečišćavanju okoliša, te ne sudjeluje u praćenju prirodnih i drugih pojava koje su posljedica onečišćavanja okoliša (članak 121. stavak 1. podstavak 1., 2. i 3.).

(2) Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba nositelja zahvata novčanom kaznom od 5.000,00 kuna.

(3) Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se nositelj zahvata fizička osoba novčanom kaznom od 5.000,00 do 15.000,00 kuna.

Članak 221.

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 15.000, 00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba u svojstvu: ovlaštenika, tvrtke, nositelja zahvata, ovlaštenika za reviziju, ako onemogući obavljanje pregleda inspektora odnosno inspektora nadležnog prema posebnom zakonu ili ne dostavi u određenom roku na uvid sve podatke i dokumentaciju potrebnu u provedbi nadzora (članak 187.).

(2) Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 10.000,00 kuna i fizička osoba u svojstvu tvrtke, nositelja zahvata odnosno revidenta.

(3) Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 kuna i odgovorna osoba u pravnoj osobi.

Članak 222.

(1) Svako neispunjenje obveza određenih provedbenim propisima ovoga Zakona: tvrtki, operateru, nositelju zahvata, ovlašteniku, pravnoj osobi ovlaštenoj za poslove revizije i revidentu te onečišćivaču, te neispunjenje tih obveza u utvrđenom roku i na propisani način smatrat će se prekršajem u smislu ovoga Zakona.

(2) Za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka tvrtka, pravna osoba nositelj zahvata, ovlaštenik, pravna osoba ovlaštena za poslove revizije te pravna osoba onečišćivač, kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 100.000,00 do 800.000,00 kuna.

(3) Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i operater, odgovorna osoba pravnih osoba iz stavka 2. ovoga članka te revident, novčanom kaznom od 3.000,00 do 15.000,00 kuna.

Članak 223.

(1) Za prekršaje propisane ovim Zakonom prekršajni postupak ne može biti pokrenut kada protekne tri godine od dana počinjenja prekršaja.

(2) Izrečene prekršajne sankcije ne mogu biti izvršene ako od dana pravomoćnosti odluke o prekršaju protekne tri godine, a zastara počinje teći od dana kada je počinitelj prekršaja primio pravomoćnu odluku urednom dostavom, odnosno od dana kada je prvostupanjska odluka postala pravomoćna.

Više: Pregled po poglavljima