KUPAONSKA LINIJA GEBERIT SELNOVA

KUPAONSKA LINIJA GEBERIT SELNOVA

Klasična bezvremenost.

ISKORISTITE TRENUTNE POGODNOSTI DO 15% NA LOŽIŠTA PALAZZETTI

ISKORISTITE TRENUTNE POGODNOSTI DO 15% NA LOŽIŠTA PALAZZETTI

Akcija traje do isteka zaliha!

CILJEVI PROSTORNOG UREĐENJA I GRADNJE

Napomena: Svi navodi su u izvornom obliku preuzeti iz Zakona o prostornom uređenju i gradnji (NN 76/07), te se internet portal webgradnja.hr odriče svake odgovornosti nastale korištenjem dolje navedenog teksta.

Više: Pregled po poglavljima

CILJEVI PROSTORNOG UREĐENJA I GRADNJE

Članak 7.

(1) Osnovni cilj prostornog uređenja je interaktivnim prostornim planiranjem i procjenom mogućih utjecaja, ostvariti ravnomjeran prostorni razvoj usklađen s gospodarskim, društvenim i okolišnim polazištima, uravnoteženjem regionalnih razvojnih procesa i s njima povezanih zahvata u prostoru i različitih potreba i interesa korisnika prostora, na način kojim se osigurava:

 • prostorna održivost u odnosu na racionalno korištenje i očuvanje kapaciteta prostora na kopnu, moru i u podmorju u svrhu učinkovite zaštite prostora,
 • povezivanje teritorija Države s europskim prostornim sustavima,
 • njegovanje i razvijanje regionalnih prostornih osobitosti,
 • međusobno usklađen i dopunjujući razmještaj različitih ljudskih djelatnosti i aktivnosti u prostoru radi funkcionalnog i skladnog razvoja zajednice uz zaštitu integralnih vrijednosti prostora,
 • razumno korištenje i zaštita prirodnih dobara, očuvanje biološke raznolikosti, zaštita okoliša i prevencija od rizika onečišćenja,
 • zaštita kulturnih dobara i vrijednosti,
 • dobro organizirana raspodjela i uređenje građevinskog zemljišta,
 • kvalitetan i human razvoj gradskih i ruralnih naselja te siguran, zdrav, društveno funkcionalan životni i radni okoliš,
 • cjelovitost vrijednih obalnih ekosustava i kakvoća mora za kupanje i rekreaciju,
 • kvaliteta i ljepota izgrađenog okoliša, osobito u obalnom području uz zaštitu užeg obalnog pojasa od građenja,
 • odgovarajući prometni sustav, osobito javni prijevoz i nemotorizirani promet,
 • opskrba, funkcionalna pristupačnost i uporaba usluga i građevina za potrebe različitih skupina stanovništva, osobito djece, starijih ljudi i osoba smanjenih sposobnosti i pokretljivosti,
 • kvaliteta uređenja ugostiteljsko-turističkih područja na obalnom i kopnenom području,
 • pogodne poslovne uvjete za razvoj gospodarstva,
 • nacionalna sigurnost i obrana Države te zaštita od prirodnih i drugih nesreća.

(2) Osnovni cilj gradnje je promicati dobro projektiranje i građenje kojima se ostvaruju sigurnosna, zdravstveno-ekološka i energetska svojstva građevina, te izjednačavanje prava osoba smanjene pokretljivosti, uz primjenu europskih načela i na način kojim se osigurava:

 • sigurnost građevina i stabilnost tla na okolnom zemljištu,
 • zaštita života i zdravlja ljudi, okoliša i prirode te kulturnih i krajobraznih vrijednosti,
 • zaštita imovine, potrošača i drugih korisnika,
 • energetska učinkovitost građevina,
 • stvaranje i održavanje dobre životne sredine koja je sociološki, funkcionalno i estetski uravnotežena, sigurna i ugodna te služi potrebama svojih korisnika,
 • održivi i racionalni životni ciklus građevina koji može stvoriti i održavati te vrijednosti,
 • planirana i kontinuirana skrb i održavanje izgrađenih područja,
 • sloboda kretanja roba i usluga unutar zajedničkoga europskoga ekonomskog prostora.

(3) Ciljevi iz stavka 1. i 2. ovoga članka postižu se primjenom načela prostornog uređenja i gradnje te odgovarajućim instrumentima zaštite prostora propisanih ovim Zakonom i propisima donesenim na temelju ovoga Zakona.

Više: Pregled po poglavljima

Vezana poglavlja

 1. PREDMET ZAKONA (NN 76/07)
 2. POJMOVI
 3. PRIMJENA DRUGIH PROPISA
 4. OVLAŠTENJA MINISTRA
 5. STRUČNI ISPIT
 6. SLUŽBENA OSOBA OVLAŠTENA ZA VOĐENJE POSTUPAKA I IZDAVANJE AKATA
 7. CILJEVI PROSTORNOG UREĐENJA I GRADNJE